Nätverk för framtidens forskare

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg stöttar ett nätverk för forskare som jobbar med en avhandling som är kopplad till ryggmärgsskadeområdet, eller som nyss har doktorerat med en sådan. Nätverket ger forskarna, som är verksamma vid olika lärosäten, möjligheten att diskutera sin forskning och utbyta erfarenheter. Vi ordnar en träff minst en gång om året, och håller kontakt på andra sätt däremellan.

Om du själv är forskare och skulle vilja vara med i nätverket kan du skicka en presentation av ditt arbete till oss.

Här kan du läsa mer om forskarna i nätverket och deras arbete.

Leende forskare på första nätverksträffen
Forskarnätverket på första träffen i februari 2018

Inka Löfvenmark

Medicine doktor och fysioterapeut

Spinaliskliniken på Rehab Station Stockholm, Stiftelsen Spinalis samt Institutionen för neurologi, vårdvetenskap och samhälle, Fysioterapisektionen, Karolinska Institutet, Stockholm

Inka Löfvenmark disputerade 2016 med ett arbete om ryggmärgsskador i Botswana, epidemiologi och akut omhändertagande, utfall efter skada, 2-årsuppföljning samt hur det är att leva med en ryggmärgsskada i Botswana.

Läs mer på Rehab Station Stockholms webbplats.

Inka Löfvenmark

Jeanette Melin

Medicine doktor och fysioterapeut

Mätteknik, Research Institute of Sweden (RISE)

Jeanette Melin disputerade 2016 om betydelsen och utvärdering av patientdelaktighet i ryggmärgsskaderehabilitering. Melin jobbar nu i huvudsak med metodfrågor avseende kvalitetssäkrad mätteknik – det krävs bra mätningar för en jämlik och högkvalitativ vård och rehabilitering.

Jeanette har sedan 2020 arbetat tillsammans med Ryggmärgsskadecentrum Göteborg i behovskartläggningsprojektet.

Läs mer i forskarregistret Orcid.

 

Johanna Wangdell

Medicine doktor och överarbetsterapeut

Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johanna Wangdells forskning är framför allt inriktad på att utvärdera rekonstruktiv handkirurgi för personer med tetraplegi. Fokus ligger på patienternas upplevelser och hur behandlingen har påverkat deras dagliga liv.

Johanna Wangdell

Lisa Holmlund

Doktorand och arbetsterapeut

Karolinska Institutet, Rehab Station Stockholm och Spinalis

Lisa Holmlund forskar om återgång till arbete efter ryggmärgsskada. Holmlund har, genom kunskap genererad i samarbete med personer med ryggmärgsskada och aktörer inom arbetsrehabilitering, utvecklat och prövat en intervention för arbetsrehabilitering.

Interventionen innebär ett tidigt, strukturerat och personcentrerat stöd för arbetsåtergång som koordineras inom den specialiserade rehabiliteringsverksamheten inom hälso- och sjukvård för personer med ryggmärgsskada.

Läs mer på Rehab Station Stockholms eller Karolinska Institutets webbplats.

Lisa Holmlund

Lizette Norin

Doktorand hälsovetenskap och arbetsterapeut

Lunds Universitet, Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE)

Lizette Norin fördjupar sig i olika aspekter av boende och hälsa för äldre med en ryggmärgsskada. Framför allt tittar Norin på tillgängligheten i bostaden på olika sätt, bland annat hur den påverkar upplevelsen av delaktighet.

Norin har gjort en metodologisk studie om Housing Enabler, ett bedömningsinstrument för tillgänglighet i bostaden och undersöker kvarstående tillgänglighetsproblem och miljöhinder trots bostadsanpassningar.

Läs mer i Lunds universitets forskningsportal.

Lizette Norin

Mattias Hill

Doktorand och leg. läkare

Institutionen för hälsovetenskaper, forskargruppen rehabiliteringsmedicin, Lunds universitet och Sektion rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund

Mattias Hill är doktorand sedan 2018. I sitt projekt the Swedish Spinal Cord Injury Study on Cardiopulmonary and Autonomic Impairment studeras förändringar i struktur och funktion i hjärta, kärl, lungor och autonoma nervsystemet hos medelålders personer som åldrats med en hög ryggmärgsskada.

Läs mer i Lunds universitets forskningsportal.

Mattias Hill

Pamela Lindgren

Doktorand, designer och konstnär

Pamela Lindgren har en magisterexamen från Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet och en licentiatexamen från Design & Human Factors, industri- och materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola där hon är doktorand. Pamela är även yrkesverksam inom produkt- och grafisk design, industridesign och som konstnär och konsult.

Pamelas forskning syftar till ökad kunskap om användares upplevelse av produkter med fokus på hjälpmedelsprodukter, samt användaracceptans och adoption utifrån estetiska, emotionella värden och funktionella behov och krav. Forskningen handlar också om olika användargruppers möjligheter till delaktighet och inflytande, samt vilka konsekvenser detta får för den slutliga designlösningen.

Pamelas forskningsengagemang drivs av erfarenheten att sedan 1994 leva med en ryggmärgsskada med behov av olika hjälpmedel.

Läs mer på Chalmers webbplats.

Peter Flank

Specialistsjukgymnast i neurologi, medicine doktor i rehabiliteringsmedicin

Neurorehabiliteringsavdelningen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå och Enheten för rehabiliteringsmedicin, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering,

Peter Flank forskar om traumatiska ryggmärgsskador och risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs mer på Umeå universitets webbplats.

Peter Flank

Sophie Jörgensen

Medicine doktor och specialistläkare i rehabiliteringsmedicin

Sophie Jörgensen disputerade 2017 och driver nu det longitudinella projektet Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study. Målet med projektet är att öka kunskapen om åldrandet i samspel med en ryggmärgsskada och därigenom lägga grunden för evidensbaserade uppföljningsprogram och rehabiliteringsmedicinska insatser.

Hon är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare i åldrande och ryggmärgsskada. Hon är också medansvarig i ett nytt multicenterprojekt som syftar till att undersöka hur det går för patienterna under det första året efter en ryggmärgsskada.

Läs mer i Lunds universitets forskningsportal.

Therése Ramström

Medicine doktor och överarbetsterapeut

Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Therése Ramström disputerade 2022 med en avhandling som utvärderade kirurgisk korrigering av spasticitet för personer med tetraplegi, men även för personer med spasticitetsproblematik av annan genes. Hennes fortsatta forskning är inriktad på att utvärdera rekonstruktiv handkirurgi. Fokus ligger på patienternas upplevelser och behandlingens inverkan på deras dagliga liv.

Läs mer på Göteborgs universitets webbplats eller i ResearchGate.

Ulrica Lundström

Filosofie doktor och arbetsterapeut

Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus, Region Östergötland

Ulrica Lundströms forskning handlar om att åldras med en ryggmärgsskada och vilka konsekvenser det får för hälsa och delaktighet i aktiviteter samt behov av stöd från hälso- och sjukvård samt samhälle. Vidare fokuserar hennes forskning och intresse på behov av livslång uppföljning och vad som kan främja ett hälsosamt åldrande med ryggmärgsskada. Hon är även involverad i ett forskningsprojekt som utvärderar en strukturerad modell för utredning och konservativ behandling vid syringomyeli.

Läs mer på ResearchGate.

Ulrica Lundström

Du?

Mejla oss en presentation av ditt arbete om du vill vara med i nätverket.